TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC
Họ và tên: Võ Ngọc Điều

Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
Email: vndieu@hcmut.edu.vn
Quá trình học tập:
 • Tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1995
 • Tốt nghiệp cao học tại trường Đại học Bách khoa năm 1999
 • Bảo vệ luận văn tiến sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan, năm 2007
 • Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Kỹ thuật Dresden, Đức, năm 2011
Hoạt động khoa học:
 1. Tạp chí khoa học quốc tế:
 • Dieu, V. N. and Schegner, P. (2012). Augmented Lagrange Hopfield Network Initialized by Quadratic Programming for Economic Dispatch with Piecewise Quadratic Cost Functions and Prohibited Zones. Accepted for publication in Applied Soft Computing (ISSN: 1568-4946)
 • Dieu, V. N., Ongsakul, W., and Polprasert, J. (2011). "The augmented Lagrange Hopfield network for economic dispatch with multiple fuel options", to be published in Mathematical and Computer Modelling (ISSN: 0895-7177).
 • Vo, D. N., Le, H. K. C., and Nguyen, K. P. (2012)" Augmented Lagrange Hopfield Network for Real Power Loss Minimization", GMSARN International Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 29-35
 • Vo, N. D. and Ongsakul, W. (2012) "Economic dispatch with multiple fuel types by enhanced augmented Lagrange Hopfield network", Applied Energy, Vol. 91, No. 1, pp. 281-289.
 • Dieu, V. N. and Schegner P. (2012). "Real Power Dispatch on Large Scale Power Systems by Augmented Lagrange Hopfield Network", International Journal of Energy Optimization and Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 19-38.
 • Dieu, V. N. & W. Ongsakul (2011). "Augmented Lagrange Hopfield Network Based Lagrangian Relaxation for Unit Commitment", Int. J. Electrical Power and Energy Systems, 33(3), pp. 522-530.
 • Dieu, V. N. & W. Ongsakul (2010). "Economic Dispatch with Emission and Transmission Constraints by Augmented Lagrange Hopfield Network", Global Journal on Technology and Optimization, Vol. 1, pp. 77-83.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2009). "Enhanced Augmented Lagrange Hopfield Network for Constrained Economic Dispatch with Prohibited Operating Zones", Accepted for publication on International Journal of Engineering Intelligent Systems.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2009). "Augmented Lagrange Hopfield Network for Economic Load Dispatch with Combined Heat and Power", Int. J. Electric Power Components and Systems, vol. 37, no. 12, pp. 1289 – 1304.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2009). "Improved merit order and augmented Lagrange Hopfield network for short term hydrothermal scheduling", Energy Conversion and Management, vol. 50, no. 12, pp. 3015-3023.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2008). "Enhanced merit order and augmented Lagrange Hopfield network for hydrothermal scheduling". International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol 30, No. 2, pp. 93 - 101.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2008). "Ramp rate constrained unit commitment by improved priority list and augmented Lagrange Hopfield network". Electric Power Systems Research, Vol .78, No. 3, pp. 291 - 301
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2007). "Improved merit order and enhanced augmented Lagrange Hopfield network for unit commitment" IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 1, No. 4, pp. 548-556.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2006). "Enhanced augmented Lagrangian Hopfield network for unit commitment". IEE Proc. Generation, Transmission and Distribution, 153(6), 624-632.

 

 1. Tạp chí khoa học trong nước:
 • V.N. Điều & V.P. Tú (2009). "Hopfield Lagrange for Short-term Hydrothermal Scheduling", Accepted for publication on TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT.
 1. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế:
 • Vo, D. N., Nguyen, K. P., & Nguyen, T. H.-M. (2012), "Real Power Dispatch With Transmission Constraint By Augmented Lagrange Hopfield Network", In Proc. 6th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, KMUTT, Thailand.
 • Vo, D. N., Ongsakul, W., and Nguyen, K.P.(2012), "Augmented Lagrange Hopfield Network For Solving Economic Dispatch Problem In Competitive Environment" In Proc. The Sixth Global Conference on Power Control & Optimization, PCO2012, Las Vegas, USA.
 • Vo, D. N., Schegner, P., & Ongsakul, W. (2012),"Pseudo-Gradient Based Particle Swarm Optimization for Nonconvex Economic Dispatch" In Proc. The Sixth Global Conference on Power Control & Optimization, PCO2012, Las Vegas, USA.
 • Vo, D. N., Ongsakul, W. and Schegner, P. (2012), "Augmented Lagrange Hopfield Network for Combined Economic and Emission Dispatch with Fuel Constraint". In Proc. the 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2012, Istanbul, Turkey.
 • Khai, N. P., Dieu, V. N., Tri, L. C., and Nam, N. N. (2012), "Self-Organizing Hierarchical Particle Swarm Optimization for Two-Area Power System Economic Dispatch", In Proc. 6th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, KMUTT, Thailand.
 • Vo, D. N., Nguyen, K. P., and Nguyen, T. H.-M. (2012), "Real Power Dispatch With Transmission Constraint By Augmented Lagrange Hopfield Network", In Proc. 6th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, KMUTT, Thailand.
 • Khai P.N., Dieu N.V. & Tuan M. H. Nguyen (2011), “Augmented Lagrange Hopfield Network For Multi-Area Economic Dispatch”, The 5th South East Asian Technical University Consortium, Ha Noi.
 • Dieu, V. N., Schegner, P. & Ongsakul, W. (2011) "Augmented Lagrange Hopfield network for economic dispatch problems". In Proc. the fifth Global Conference on Power Control and Optimization PCO 2011, Dubai, Unites Arab Emirate.
 • Dieu, V. N. & Schegner, P. (2011),"Particle swarm optimization with constriction factor for optimal reactive power dispatch" In Proc. the fifth Global Conference on Power Control and Optimization PCO 2011, Dubai, Unites Arab Emirate.
 • Dieu, V. N., Schegner, P. & Ongsakul, W. (2011), "A newly improved particle swarm optimization for economic dispatch with valve point loading effects". In proc. IEEE Power & Energy Society General Meeting, Detroit, MI USA.
 • Dieu, V. N., Ongsakul, W & Polprasert, J. (2010). "Augmented Lagrange Hopfield network for economic dispatch with multiple fuel options" In Proc. Global Conference on Power Control & Optimization Conference, Sarawak Borneo, Malaysia.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2008). "Economic Dispatch with Multiple Fuels by Enhanced Augmented Lagrange Hopfield Network". Proceedings of POWERCON2008 & 2008 IEEE Power India Conference, New Delhi, India.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2008). "Combined heat and power economic dispatch by augmented Lagrange Hopfield network" Proceedings of the 16th Power Systems Computation Conference (PSCC), Glasgow, Scotland.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2007). "Heuristic-guided Lagrangian relaxation and augmented Lagrange Hopfield network for unit commitment" Proceedings of PowerAfrica 2007, Johannesburg, South Africa.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2007). "Improved merit order and augmented Lagrange Hopfield network for ramp rate and transmission constrained unit commitment". Proceedings of IEEE PES General Meeting, Florida, USA.
 • Dieu, V. N., Ongsakul, W. & Kuersuk, W. (2006). "Enhanced merit order and augmented Lagrange Hopfield network for transmission constrained unit commitment". Proceedings of AUPEC 2006, Melbourne, Victoria, Australia.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2006). "Enhanced merit order and augmented Lagrange Hopfield network for ramp rate constrained unit commitment". Proceedings of IEEE PES General Meeting, Montreal, Canada.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2006). "Enhanced augmented Lagrange Hopfield network for constrained economic dispatch with prohibited operating zones". Proceedings of Energy for Sustainable Development: Prospects and Issues for Asia, Phuket, Thailand.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2006). "Augmented Lagrange Hopfield network for multi-objective fuel constrained economic dispatch". Proceedings of Energy for Sustainable Development: Prospects and Issues for Asia, Phuket, Thailand.
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2005). "Enhanced Merit Order and Augmented Lagrange Hopfield Network for Unit Commitment". Proceedings of 15th Power System Computational Conference 2005, Liege, Belgium
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2005). "Hopfield Lagrange for short-term hydrothermal scheduling". Proceedings of 2005 IEEE St. Petersburg PowerTech, St. Petersburg, Russia.
 1. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trong nước:
 • Dieu, V. N. & Ongsakul, W. (2007). Augmented Lagrange Hopfield network for large scale economic dispatch. Proceedings of International Symposium on Electrical Engineering, ISEE 2007, Ho Chi Minh City, Vietnam, 24-25.
 1. Sách đã xuất bản:
 • Dieu, V.N. and Ongsakul, W., “Hopfield Lagrange network for economic load dispatch” in book “Innovation in Power, Control and Optimization: Emerging Energy Technologies”, IGI Publisher, 2011.

 • Dieu, V.N. and Schegner, P. “An improved particle swarm optimization for optimal power flow” in book “Meta-Heuristics Optimization Algorithms in Engineering, Business, Economics, and Finance”, IGI Publisher, 2012.
   

Hướng nghiên cứu:
 • Tối ưu hóa trong hệ thống điện
 • Thị trường điện
 • Năng lượng tái tạo.
Các môn giảng dạy:
 
Các giải thưởng đã đạt được:
 
 
Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa Điện & Điện Tử

Bộ Môn Hệ Thống Điện