Giáo vụ

Ghi chú: Bảng điểm đăng ở đây mang tính chất thông báo cho SV trước khi có bảng điểm chính thức của Phòng Đào tạo, để SV thuận tiện trong đăng ký môn học cho HK sau. Bảng điểm sẽ được lưu trong bản tin Giáo vụ trong 3 tháng sau ngày cập nhật đầu tiên.

 

Cập nhật ngày 10/1/2014

Ly thuyet dieu khien nang cao KCQ

 

Cập nhật ngày 9/1/2014

Co so tu dong KCQ

Dien tu cong suat ung dung Ktra KCQ

 

 

Cập nhật ngày 30/12/2013

TN He thong dien Cky 30-12-13

 

An toan dien Ktra 30-12-13

 

Dien tu cong suat Cky 30-12-13

 

Giai tich HTD Cky 30-12-13

 

TN Dien tu cong suat Cky 30-12-13

 

Truyen so lieu va mang Ktra 30-12-13

 

TN may dien Cky 30-12-13

 

Ky thuat dien Ktra -30-12-13

 

On dinh he thong dien Ktra-Cky 30-12-13

 

Cập nhật ngày 25/12/2013

 

An toan dien Cky 25-12-13 KCQ

 

Bao ve Role trong HTD Cky 25-12-13 KCQ

 

Do dien Cky 25-12-13 KCQ

 

 

 

Thuc tap dien 1 Cky 25-12-13 KCQ

 

Thuc tap dien 2 Cky 25-12-13 KCQ

 

Truyen so lieu va mang Ktra 25-12-13 KCQ

 

Vi xu ly ky 25-12-13 KCQ

 

Cập nhật ngày 20/12/2013

 

SCADA KTRA-CKY 20-12-13 kcq

 

Thuc tap dien tu 2 Cky 20-12-13 KCQ

 

 

Cập nhật ngày 17/12/2013

 

Nang luong tai tao Cky 16-12

 

Do dien Ktra 16-12 KCQ

 

Mo hinh hoa va mo phong KCQ Ktra 17-12-13

 

Cập nhật ngày 12/12/2013

Bao ve Role trong HTD Ktra 11-12 KCQ

Ky thuat dien lanh cuoi ky 11-12 KCQ

May dien Ktra va cuoi ky 11-12 KCQ

Xu ly so tin hieu ktra 11-12 KCQ

 

Cập nhật ngày 02/12/2013

Giai tich mach Ktra 02-12-13

Cập nhật ngày 15/11/2013

Dien tu cong suat  -Ktra nhom Z1BI -15-11

Toan ky thuat nhom N2HT A-B-C Ktra-15-11

Toan ky thuat nhom T01A-B Ktra-15-11

Nang luong tai tao Ktra -15-11

TN truyen so lieu & mang CKy-15-11

Xu ly so tin hieu Ktra -15-11

 

Cập nhật ngày 06/11/2013

Vi xu ly Cky

 

Cập nhật ngày 01/11/2013

SCADA T01-A Ktra-Cuoi ky

VH & DK HTD N0H1-A-B-C Ktra

Nang luong tai tao Z1CT - Ktra

Ky thuat so nang cao Ktra - cuoi ky

Tri tue trong DK T01-A Cuoi ky

Giai tich HTD N1H1-A-B-C Ktra

Vi xu ly N1H1-A-B-C- Ktra

Bao ve Role Nhom T01-A-B-cuoi ky

Bao ve Role Nhom N0H1-A-B-C-kiem tra

Vi xu ky Z1BI- cuoi ky

 

 

Cập nhật ngày 01/10/2013

131 _ 401815 _T01 _ Kiem tra _ Dien tu cong suat 1

131 _ 403804 _ T01 _ Kiem tra _ Bao ve role trong he thong dien

131 _ 409807 _ T01A _ Kiem tra _ Tri tue nhan tao trong dieu khien

Cập nhật ngày 16/9/2013

123 _ 402801 _ RZ11 _ Kiem tra _ Ky thuat dien tu C

123 _ 402801 _ RZ11 _ Thi _ Ky thuat dien tu C

Cập nhật ngày 12/9/2013

123 _ 402097 _ RZ01A _ Kiem tra _ Thi _ Nguyen ly mach tich hop

123 _ 402837 _ RZ11A _ Kiem tra _ thi _ Cau truc may tinh

Cập nhật ngày 09/9/2013

123 _ 401826 _ RZ11A _ Thi _ An toan dien

122 _ 408803 _ N1H1 ABC _ Kiem tra _ May dien

122 _ 408803 _ N1H1 ABC _ Thi _ May dien

123 _ 401801 _ RZ01 AB _ Kiem tra _ Dien tu cong suat

123 _ 401801 _ RZ01 AB _ Thi _ Dien tu cong suat

123 _ 403801 _ RZ01 _ Kiem tra _ Giai tich he thong dien

123 _ 403801 _ RZ01 _ Thi _ Giai tich he thong dien

123 _ 404836 _ RZ01 AB _ Thi _ Giai tich mach

123 _ 404837 _ RZ01 AB _ Kiem tra _ Toan ky thuat

123 _ 404837 _ RZ01 AB _ Thi _ Toan ky thuat

123 _ 405802 _ RZ11 AB _ Thi Truyen SL & Mang

123 _ 405904 _ RZ11 A _ Thi _ Anten truyen song

123 _ 405909 _ RZ11 AB _ Kiem tra _ Xu ly so TH

123 _ 405909 _ RZ11 AB _ Thi _ Xu ly so TH

123 _ 407820 _ RZ01 AB _ Thi _ HT may tinh & Ngon ngu C

123 _ 408068 _ RZ01 A _ Kiem tra _ Thiet ke thiet bi dien

123 _ 408068 _ RZ01 A _ Thi _ Thiet ke thiet bi dien

123 _ 409085 _ RZ01A _ Kiem tra _ He thong DK so

123 _ 409085 _ RZ01A _ Thi _ He thong DK so

Cập nhật ngày 03/9/2013

122 _ 402914 _ T01A _ TN Vi xu ly

122 _ 402914 _ Z1CT _ TN Vi xu ly

123 _ 408803 _ RZ11A _ Thi _ May dien

131 _ 404026 _ N9HT _ TN Do dien tu

Cập nhật ngày 30/8/2013

122 _ 402830 _ Z1CT - Kiem tra _ Vi xu ly

122 _ 408803 _ RZ04 _ Kiem tra _ May dien

122 _ 408803 _ RZ04 _ Thi _ May dien

123 _ 404801 _ RZ11A _ Thi _ Tin hieu & He thong

123 _ 404836 _ RZ01A _ Kiem tra _ Giai tich mach

Cập nhật ngày 28/8/2013

122 _ 440302 _ T01A _ Thuc tap tot nghiep

123 _ 406809 _ RZ11 A _ Ky thuat dien

Cập nhật ngày 27/8/2013

122 _ 402803 _ Z1CT _ TN Dung cu ban dan

122 _ 403094 _ RZ04 _ Thi Kiem tra_ Ky thuat cao ap

122 _ 403948 _ RZ04 _ Thi Kiem tra _ Vat lieu dien

123 _ 402830 _ RZ01 AB _ Thi Vi xu ly

123 _ 403094 _ RZ01 _ Thi kiem tra _ Ky thuat cao ap

123 _ 403151 _ RZ01 _ Kiem tra _ Ky thuat cao ap 1

123 _ 403151 _ RZ01 _ Thi _ Ky thuat cao ap 1

123 _ 404804 _ RZ01 AB _ Kiem tra _ Truong dien tu

123 _ 404804 _ RZ01 AB _ Thi _ Truong dien tu

123 _ 405801 _ RZ01 AB _ Kiem tra _ Mach dien tu

123 _ 405801 _ RZ01 AB _ Thi _ Mach dien tu

Cập nhật ngày 23/8/2013

122 _ 409911 _ T01 A _ TN Tu dong hoa

Cập nhật ngày 22/8/2013

122 _ 401801 _ T01A _ Thi _ Dien tu cong suat

122 _ 401816 _ T01A _ Thi _ Truyen dong dien

122 _ 403116 _ RZ04 AB _ Thi _ On dinh he thong dien

122 _ 440304 _ T01A _ Thuc tap ky thuat

Cập nhật ngày 21/8/2013

122 _ 401818 _ T01A _ Thi _ KY THUAT CHIEU SANG

122 _ 402803 _ Z1BI _ TN Dung cu ban dan

122 _ 402913 _ T01A _ TN Ky thuat so

122 _ 402913 _ Z1CT _ TN Ky thuat so

122 _ 403956 _ RZ04 _ Thi _ Ky thuat cao ap 2

122 _ 405817 _ T01A _ Thi _ XL ANH & XL TIENG NOI

122 _ 406802 _ Z1CT _ Thi _ Thuc tap dien 2

122 _ 406802 _ Z1CT _ Thi _ Thuc tap dien 2 BS

122 _ 409802 _ Z1CT _ TN Co so tu dong

122 _ 410809 _ T01 _ Thuc tap dien tu 2

123 _ 401826 _ RZ11A _ Kiem tra _ An toan dien

123 _ 402802 _ RZ01A _ Kiem tra _ KY THUAT SO

123 _ 402830 _ RZ01A _ Kiem tra _ VI XU LY

123 _ 403088 _ RZ01A _ Thi _ Bao ve Role &TDH

123 _ 406809 _ RZ11A _ Kiem tra _ KY THUAT DIEN

123 _ 409801 _ RZ01A _ Co so Tu Dong - Ktra - C ky

Cập nhật ngày 20/8/2013

122 _ 400302 _ N9HT _ Thuc tap tot nghiep

122 _ 400304 _ T01A _ Thuc tap ky thuat

122 _ 400801 _ N9HT1 ABC _ Thuc tap ky thuat

122 _ 401804 _ T01A _ Thi _ CC Dien cho XNCN

122 _ 405908 _ Z1CT _ TN Truyen so lieu va mang

122 _ 409304 _ T01A _ Thuc tap ky thuat _ NT An

122 _ 410808 _ Z1CT _ Thuc tap dien tu 1 BS

123 _ 402921 _ RZ01A _ Kiem tra _ Dung cu ban dan

123 _ 402921 _ RZ01A _ Thi _ Dung cu ban dan

123 _ 403152 _ RZ01A _ Kiem tra _ Nha may dien va tram

123 _ 403152 _ RZ01A _ Thi _ Nha may dien va tram

123 _ 404801 _ RZ11A _ Kiem tra _ Tin hieu & he thong

123 _ 404809 _ RZ01 _ Thi nghiem mach

123 _ 405802 _ RZ11AB _ Kiem tra _ Truyen so lieu & mang

123 _ 408803 _ RZ11 AB _ Kiem tra _ May dien

Cập nhật ngày 09/8/2013

123 _ 408801 _ RZ01 ABC _ Kiem tra _ Bien doi nang luong dien co

123 _ 408801 _ RZ01 ABC _ Thi _ Bien doi nang luong dien co

Cập nhật ngày 08/8/2013

123 _ 404064 _ RZ01 A _ Kiem tra _ Truong dien tu

123 _ 404064 _ RZ01 A _ Thi _ Truong dien tu

123 _ 404066 _ RZ01 A _ Thi _ Mach dien 2A

123 _ 404068 _ RZ01 A _ Kiem tra _ Mach dien 1

123 _ 404068 _ RZ01 A _ Thi _ Mach dien 1

Cập nhật ngày 07/8/2013

122 _ 403801 _ RZ04 _ Thi _ Giai tich HTD

Cập nhật ngày 06/8/2013

122 _ 403804 _ RZ04 _ Thi _ Bao ve Role trong HTD

122 _ 408803 _ T01 A _ Kiem tra _ May dien

123 _ 403088 _ RZ01 A _ Kiem tra _ Bao ve Role & TDH

123 _ 408053 _ RZ01 A _ Kiem tra _ Ky thuat dien lanh

123 _ 408053 _ RZ01 A _ Thi _ Ky thuat dien lanh

Cập nhật ngày 05/8/2013

122 _ 404809 _ Z1BI _ TN Mach

122 _ 404814 _ RZ04 AB _ Kiem tra _ Do dien

122 _ 404814 _ RZ04 AB _ thi _ Do dien

Cập nhật ngày 01/8/2013

122 _ 403801 _ RZ04 _ Kiem tra _ Giai tich he thong dien

122 _ 403801 _ T01A _ Thi _ Giai tich he thong dien

122 _ 405801 _ T01A _ Thi _ Mach dien tu

122 _ 405910 _ Z1CT _ TN Xu ly so tin hieu

122 _ 408803 _ T01A _ Thi _ May dien

Thông báo

KSTN-K2011-TDH
KSTN-K2011-TDH 29/10/2013
Xem thêm

Hội nghị hội thảo

Tuyển dụng